Huur- en betalingsvoorwaarden

Boeking en betaling.1.1
De website geeft de meest actuele informatie over Maison Dorée weer, evenals de daarbij geldende huurprijzen en aanvullende voorwaarden. Met de verzending van het door u ingevulde en ondertekende boekingsformulier verklaart de kandidaat-huurder kennis genomen te hebben van, en volledig akkoord te gaan met onze huur- en betalingsvoorwaarden, alsmede met de bepalingen van de algemene informatie.
1.2
De bevestiging van de eigenaar/verhuurder van het door de kandidaat-huurder ondertekende boekingsformulier d.m.v. het bevestigingsformulier doet een bindende huurovereenkomst tussen de eigenaar/verhuurder en de kandidaat-huurder tot stand komen. In deze bevestiging geeft de eigenaar/verhuurder aan over welke periode de huurovereenkomst van toepassing is en welke tarieven hierbij van toepassing zijn. De tarieven bestaan uit een huursom, een borgsom, boekingskosten en schoonmaakkosten. De kosten voor bedlinnen zijn optioneel. Op deze overeenkomst zijn deze huur- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De in het boekingformulier vermelde tarieven zijn vermeld in € per week.
De tarieven worden ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld.
1.3
In de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging is een betalingsschema opgenomen. Binnen 10 dagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging dient de aanbetaling van 50% van de huursom plus boekingskosten op de bankrekening van eigenaar/verhuurder bijgeschreven te zijn.
1.4
Indien de betalingen niet tijdig en/of niet volledig ontvangen zijn, heeft eigenaar/verhuurder het recht de overeenkomst zonder verdere opgave van redenen te ontbinden.
1.5
De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor het begin van de huurperiode op de bankrekening van eigenaar/verhuurder te zijn bijgeschreven. Het restantbedrag is gelijk aan 50% van de huursom plus 200,-- borg, boekingskosten, schoonmaak en evt huur bedlinnen. Ingeval van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling is het bepaalde in artikel 1.4 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Bij boeking binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de totale huursom, in 1 keer naar eigenaar/verhuurder te worden overgemaakt. De borgsom bedraagt €200,00. Deze wordt uiterlijk binnen 3 weken na vertrek op de rekening teruggestort, indien er geen sprake is van schade of electriciteitsoverschrijding van het aantal kWh per week.
1.6
De schoonmaakkosten, borg, en eventueel kosten voor bedlinnen worden in rekening gebracht bij de bevestiging.

Verblijf-adres, sleutel-adres, carte d’ entree en routebeschrijving.2.1
Nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden ontvangt de huurder uiterlijk 2 weken voor vertrek het volledige adres van de gehuurde woning, het sleuteladres, de routebeschrijving en een carte d’ entrée. Op de carte d’ entrée staan de aankomst- en vertrekdata vermeld. De carte d’ entrée dient de huurder bij aankomst aan de eigenaar/verhuurder of de sleutelhouder/beheerder af te geven.

Uw aankomst- en vertrektijden.3.1 Tenzij door de eigenaar/verhuurder schriftelijk anders aangegeven, is de gehuurde woning ter beschikking vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode begint. Het huis dient op de laatste dag van de huurperiode voor 11.00 uur te worden verlaten.
3.2 Voor vertrek voor 8 uur 'smorgens is het mogelijk Maison Doree te verlaten zonder gemeenschappelijke eindcontrole. Dit kan slechts in onvereenstemming gebeuren met de sleutelbeheerder zodat de nodige overdrachten (sleutels ed.) en instructies voor vertrek geregeld kunnen worden. In alle gevallen dient de sleutelbeheerder uiterlijk 1 dag voor vertrek op de hoogte gesteld te worden omtrent vertrektijd en -wijze.

Regels opgesteld door de huiseigenaar.4.1 Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein. Indien wordt gehandeld in strijd met het in de vorige volzinnen bepaalde (zelfs als dit slechts tijdelijk gebeurt), is de eigenaar/ verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft in dat geval geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/of schadevergoeding. Daarnaast verbeurt de huurder in dat geval de waarborgsom. Deze waarborgsom zal toekomen aan de eigenaar/verhuurder ter dekking van de door hem geleden schade of gederfde huurinkomsten.
4.2
De huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving te allen tijde te respecteren. In ieder geval dient tussen 21.00 en 08.00 rekening gehouden te worden met de nachtrust van de omwonenden. De eigenaar/verhuurder van de woning of de sleutelhouder/beheerder kunnen extra aanwijzingen in dit verband geven, die de huurder dient op te volgen
4.3
Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar/ verhuurder hem verplichten het gehuurde huis te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/ of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar/ verhuurder in dat geval het recht de waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade.
4.4
De huurder behoort de woning schoon en zonder schade achter te laten en dient zich aan de overeengekomen huurvoorwaarden, de regels opgesteld door de eigenaar/ verhuurder te houden.
4.5
De huurder verplicht zich de woning en inventaris met de grootste zorg te behandelen. Door de huurder veroorzaakte schade aan inventaris of woning dient met de eigenaar/verhuurder of met de sleutelhouder/beheerder verrekend te worden, ten laatste aan het einde van de huurperiode.
4.6
Indien de woning schoon en zonder schade wordt achtergelaten en de huurder heeft aan al zijn verplichtingen voldaan, dan wordt de waarborgsom, tenzij anders overeengekomen is, gerestitueerd met inhouding van de schoonmaakkosten en eventueel extra kosten voor bedlinnen. Bij schade zal de borg worden ingehouden en worden facturen verrekend. Het restant zal worden teruggestort op rekening van de huurders.

Annuleringen.5.1
Indien het een gelijkwaardige huurder betreft (zulks ter beoordeling van eigenaar/verhuurder), is het huurder toegestaan tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode een ander in zijn plaats te stellen. Hij meldt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij eigenaar/verhuurder en is aan extra boekingskosten € 35,00 verschuldigd. Indien de huurder geen gelijkwaardige vervanger kan vinden, is de huurder bij annulering tot acht weken voor aanvang van de huurtermijn 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering vanaf acht weken voor aanvang van de huurtermijn is de huurder het totale aan hem in rekening gebrachte bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid.6.1 Eigenaar/verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of om de gehuurde woning bevinden. Indien sprake is van dergelijke schade of ongemakken, is de huurder verplicht eigenaar/verhuurder of de sleutelhouder/beheerder daarvan terstond in kennis te stellen, zodat deze pogingen in het werk kunnen stellen de schade of ongemakken te beperken of te verhelpen. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten, inclusief het eventueel voorschieten van bedragen in verband met het oplossen van de klachten. Vroegtijdig vertrek zonder dat eigenaar/verhuurder daarmee persoonlijk heeft ingestemd, geeft de huurder geen enkele aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.
6.2
In geval van ongevallen kan de eigenaar/verhuurder nimmer aansprakelijk gesteld worden. Ook m.b.t. andere ongevallen in of om het huis kan eigenaar/verhuurder of de sleutelhouder/beheerder niet aansprakelijk gesteld worden.
6.3
Indien de eigenaar/verhuurder door overmacht (oorlog, staking, beperkende overheids-maatregelen of ander buitengewone omstandigheden, zoals natuurrampen of water- electriciteitsstoringen) enige verplichting geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig kan nakomen, kan de huurovereenkomst door hem ontbonden worden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op schadevergoeding.
6.4
Als het gehuurde om andere dan de in het vorige lid bedoelde redenen niet aan de huurder ter beschikking kan worden gesteld, zal de huurder een andere huurperiode worden aangeboden. De huurder is niet verplicht op voorhand dit aanbod te aanvaarden. Mocht de huur van de woning niet mogelijk blijken te zijn, dan zal eigenaar/verhuurder de huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen, zonder dat de huurder vergoeding van welke schade dan ook kan vorderen.

Klachten.7.1
Klachten tijdens het verblijf dienen te worden ingediend bij, en in principe te worden afgehandeld met de eigenaar/verhuurder of de door de eigenaar/verhuurder aan te wijzen sleutelhouder/beheerder. Indien onverhoopt de klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, is de huurder verplicht de sleutelhouder/beheerder en de eigenaar/verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen, zodat deze pogingen in het werk kunnen stellen de klacht te verhelpen.
7.2
Vroegtijdig vertrek zonder dat eigenaar/verhuurder en de sleutelhouder/beheerder tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat eigenaar/verhuurder daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.
7.3
De huurder geeft aan met het ondertekenen van dit boekingsformulier zich te onthouden van enige vorm van schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde. Eventuele klachten en claims die eigenaar/verhuurder binnen 2 weken na vertrek uit het vakantieverblijf hebben bereikt, kunnen mogelijk door de eigenaar/verhuurder in redelijkheid en billijkheid in behandeling worden genomen. De huurder kan hier echter op generlei wijze rechten aan ontlenen. Aanspraken van huurders, uit welken hoofde ook, vervallen altijd indien de in de vorige volzin bedoelde termijn van twee weken is verstreken.

Buitengerechtelijke kosten en eventuele meningsverschillen.8.1
Indien de huurder de overeengekomen betalingstermijnen niet of niet volledig in acht neemt en eigenaar/verhuurder genoodzaakt is de vordering uit handen te geven, kan deze de huurder aansprakelijk stellen voor alle voor deze vordering te maken kosten. Hierbij wordt altijd een minimumbedrag van 25% van het verschuldigde totaalbedrag, met een minimum van € 250,00 gehanteerd.
8.2
Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de huurder en de eigenaar/verhuurder . Eventuele meningsverschillen over de interpretatie van deze huurvoorwaarden of over de kwaliteit van de gehuurde woning, worden bij voorkeur in onderling overleg en in redelijkheid/billijkheid opgelost. Indien het vervolgens desalniettemin tot een procedure komt, is de rechter in Gouda of in een andere door eigenaar/verhuurder aan te wijzen woonplaats met uitsluiting van anderen als enige bevoegd om geschillen in behandeling te nemen.

Praktische zaken9.1
Bedlinnen.
Het gebruik van bedlinnen is optioneel en tegen extra vergoeding beschikbaar. Zie hiervoor de tarieven. Hand- en theedoeken en evt een douchematje dienen door de huurder zelf te worden meegenomen. Kussens, dekbedden, dekens, etc. zijn in voldoende mate aanwezig. Er mag niet zonder onderlakens of dekbedhoezen geslapen worden op de bedden, de moltons dienen schoon en terbescherming van het matras te blijven.
Indien werkzaam kan de huurder gebruik maken van de in de woning aanwezige wasmachine.
9.2
Parkeren.
In verband met het vrij houden van de doorgangsroute naar het hameau kan alleen op het terrein en met name in de carport geparkeerd worden. Parkeren aan de achterkant van het huis is uitdrukkelijk niet toegestaan evenals op het gazon aan de voorzijde van het huis, vanwege schade aan het gazon metname tijdens of na een regenperiode.
9.3
Gas, electriciteit en hout.
De kosten van gas zijn inbegrepen in de huursom.
Er is 1 gastank aangesloten ( gastoestel).
Een reserve gastank is in principe altijd aanwezig.
Het haard-hout is in principe aanwezig 40 euro per week. Te verrekenen met de borg.
De kosten van electriciteit worden boven een gebruik van 75 kWh per week in rekening gebracht ( €0,30 per kWh ) op basis van verbruik.
9.4
Roken.
De huurder kan uitsluitend buiten het huis roken. Roken binnenshuis is in alle gevallen uitdrukkelijk verboden.
9.5
Barbecuen.
Wanneer huurder wil barbecuen kan hij uitsluitend gebruik maken van een (meegebrachte) gasbarbecue. Barbecuen op houtskool is vanwege brandgevaar verboden. Mogelijk kan in sommige perioden een algemeen verbod op barbecuen als gevolg van de plaatselijke brandweerverordening van toepassing zijn. De huurder is verplicht zich aan dit verbod te houden.
9.6
Huisdieren.
Het meenemen van een huisdier is niet toegestaan.
9.7
Schoonmaak bij vertrek.
De schoonmaak wordt ter hand genomen door externe schoonmakers. Hiervoor is de huurder per huurperiode een som van € 40,- verschuldigd. Bij vertrek dient de huurder zelf de afwas te doen, bedden afgehaald en bedlinnen in de hal. Het huis dient opgeruimd en netjes (bezemschoon) achtergelaten. De eigenaar/verhuurder of de beheerder/sleutelhouder heeft het recht in voorkomende gevallen (een deel van) de waarborgsom als extra schoonmaakkosten in te houden.
9.8
Septic Tank.
De septic tank is goed bestand tegen de gebruikelijke (schoonmaak)middelen in het huishouden. Een aantal middelen kan de goede werking van de septic tank verstoren. En is daardoor uitdrukkelijk verboden: Bleekmiddelen c.q. chloor, basische middelen zoals soda. Stoffen die niet op de septic tank geloosd mogen worden: Olie en vetten, jus, braad- en bakvet, medicijnen, smeerolie, koelvloeistof en andere producten voor de auto.
9.9
Bij internet en TV storingen
Voor internet worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Dat betekent dat bij onverhoopte storingen geen restitutie mogelijk is. Tevens van toepassing op televisie via de satelliet.

Home Tarieven Gastenboek